پروژه: :
موسسه مالي و اعتباري صالحين (بانک آينده)
مکان:
تهران – فلکه سوم تهرانپارس
عملکرد :
اداري اداري
خدمات :
طراحي و اجرا
زمین:
150 متر مربع
زیربنا :
250 متر مربع
کارفرما :
موسسه مالي و اعتباري صالحين