پروژه: :
بانک دي
مکان:
زاهدان – چهار راه رسولي
عملکرد :
اداري اداري
خدمات :
طراحي و اجرا
زمین:
200 متر مربع
زیربنا :
280 متر مربع
کارفرما :
بانک دي