پروژه: :
آشپزخانه صنعتي تالار شهرداری
مکان:
اصفهان- خيابان لاله
عملکرد :
تجاری
خدمات :
طراحي و اجرا
زمین:
400 مترمربع
زیربنا :
400 مترمربع
کارفرما :
شهرداری