پروژه: :
آشپزخانه صنعتی پتروشیمی شهید تندگويان
مکان:
- ماهشهر
عملکرد :
تجاري، اداری
خدمات :
طراحي و اجرا
زمین:
400 مترمربع
زیربنا :
400 مترمربع
کارفرما :
پتروشیمی شهید تندگويان