پروژه: :
مجتمع اداري- تجاري نوين شاهرود
مکان:
شاهرود
عملکرد :
اداري اداري - تجاري
خدمات :
طراحي فاز 1 و فاز 2 و نظارت
زمین:
220 متر مربع
زیربنا :
1350 متر مربع
کارفرما :
شرکت خدمات و پشتيبانی اقتصاد نوين